Skoči na vsebino

Pogrebnina in posmrtnina

Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta od 1. januarja 2014 obliki izredne denarne socialne pomoči.

Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta od 1. januarja 2014 obliki izredne denarne socialne pomoči.

 • posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 402,18 evrov.
 • pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Pogrebnina kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša 804,36 evrov (višina dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka).

Uveljavljanje

Priloge

Vlogi mora stranka priložiti dokazilo o smrti, če ta podatek še ni vpisan v matični register o smrti oziroma v primeru uveljavljanja pravice do pogrebnine tudi originalni račun za opravljeni pogrebali predračun stroškov pogreba.

Pogoji

 • Za upravičenost je treba izpolnjevati splošne in posebne pogoje za posamezno pravico, ki so navedeni v nadaljevanju.

Upravičenec za uveljavljanje pravice do pogrebnine oziroma posmrtnine mora biti:

 • državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji,
 • tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v  Sloveniji  in  stalno prebivališče v Sloveniji.

Posebni pogoji za uveljavljanje posmrtnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe.

Družinski člani stranke, ki uveljavlja pravico do posmrtnine so:

 • zakonec, razen če ta v življenjski skupnosti ni več povezan s stranko in je začet postopek za razvezo zakonske zveze,
 • oseba, s katero stranka živi v zunajzakonski skupnosti
 • oseba, s katero stranka živi v istospolni partnerski skupnosti,
 • otroci in pastorki, ki jih je stranka kot vlagatelj vloge ali njen zunajzakonski partner dolžan preživljati po zakonu,
 • brat/sestra, nečak/nečakinja, vnuk/vnukinja.

Če je stranka, ki uveljavlja pravico do pogrebnine oziroma posmrtnine, otrok ali pastorek, ki so ga starši dolžni preživljati po zakonu in je poročen ali živi v zunajzakonski skupnosti ali postane roditelj ter skrbi za otroka, se kot družinski člani štejejo:

 • zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti, ki je po predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo;
 • oseba, s katero vlagatelj živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti,
 • otroci in pastorki, ki so jih vlagatelj ali oseba iz prejšnje točke dolžni preživljati po zakonu.
 • vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka

ALI

 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega zakonsko določenega cenzusa.

Zakonsko določen cenzus je odvisen od števila družinskih članov vlagatelja ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka in trenutno znaša za:

 • samsko osebo 1,47 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 591,2 evrov,
  • družino z 2 odraslima osebama 2,04 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 820,45 evrov,
 • družino z 2 odraslima osebama in 1 otrokom 2,74 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1101,97 evrov, z 2 otrokoma 3,33 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1339,26 evrov,
 • enostarševsko družino z 1 otrokom 2,35 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 945,92 evrov, z 2 otrokoma 3,12 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1254,8 evrov.

Posmrtnina se dodeli in izplača vlagatelju kot pomoč za vse družinske člane umrlega. To pomeni, da je do posmrtnine po isti pokojni osebi lahko upravičen samo en družinski član pokojne osebe.

Posebni pogoji za uveljavljanje pogrebnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe,
 • vlagatelj je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji (račun se mora glasiti na strankino ime),

  IN JE BIL
  na dan smrti pokojnika upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka,
  ALI
  dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega višine 617 evrov za samsko osebo oziroma 925 evrov za družino.

Pri postopku uveljavljanja pogrebnine svetujemo in opozarjamo na naslednje:

 • Ko bo stranka urejala pogreb pri podjetju Zakrajšek Marko s.p. ji bomo pripravili predračun.
 • Stranka lahko plača stroške pogreba (predračun) takoj in pogrebnino uveljavlja kasneje.
 • Če stranka ne more plačati stroškov pogreba takoj in je družinski član pokojnika, je upravičena do pogrebnine, če je trenutno upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka. V tem primeru ji svetujemo, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, odločba o pogrebnini pa bo izdana takoj.
  Stranka je lahko upravičena do pogrebnine, če ima dohodke, ki za samsko osebo ne presegajo 617 evrov, za družino pa 925 evrov. V tem primeru ji svetujemo, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, kjer ji bo izdana odločba o pogrebnini predvidoma čez nekaj dni.


Nakazilo:

 1. posmrtnina
  • na osebni račun stranke (upravičenca) v denarju
 2. pogrebnina
  • na osebni račun stranke (upravičenca) v denarju, če je bil račun že plačan,
  • z nakazilom pogrebnemu podjetju, če stranka predračuna ne more plačati v celoti takoj, je ta pri računu za opravljene pogrebne storitve odštelo znesek pogrebnine, pogrebnemu podjetju ta znesek povrne izplačevalec pravice (MDDSZ).

 

Višina:
posmrtnina  –  en osnovni znesek minimalnega dohodka, trenutno 402,18 evrov;
pogrebnina – dva osnovna zneska minimalnega dohodka, trenutno 804,36 evrov, vendar ne več kot znašajo stroški pogreba.
Pogrebnina in posmrtnina se ne vračata.

preloader image